klantenservice@betrouwbaarwebsite.com

Ma – vr 09.00 – 17.00 uur

Algemene voorwaarden

Bekijk onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Betrouwbarewebsite.com

Artikel 1: definities

 • Consument: Consument is de koper/afnemer van goederen en diensten die niet handelt in naam van een bedrijf.
 • Bedrijf: Lid dat is aangesloten bij Betrouwbarewebsite.com
 • Betrouwbarewebsite.com: organisatie achter deze website (KvK-nummer 61 71 59 80 / btw id NL 00 2270 431 B20)
 • Verkoop op afstand: manier van verkoop waarbij een bedrijf technieken gebruikt om hun producten of diensten online te verkopen
 • Herroepingsrecht: het recht waarbij consumenten binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst hun gehele bestelling, of een deel hiervan, kunnen ontbinden.
 • Klantenbeoordelingen en reviews: beoordelingen en reviews die kunnen worden geplaatst via de Google review integratie
 • Veiligheidseisen: de voorwaarden die gelden voor leden van Betrouwbarewebsite.com

Artikel 2: toepasselijkheid

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van Betrouwbarewebsite.com.
 • Leden dienen zich aan de onderhavige algemene voorwaarden te houden en stemt in met deze voorwaarden.
 • com kan deze algemene voorwaarden te allen tijde aanpassen.
 • Aanvragers, leden en partners verklaren zich te houden aan de veiligheidseisen zoals opgesteld door Betrouwbarewebsite.com

Artikel 3: algemene voorwaarden voor het keurmerk

3.1 Een bedrijf is verplicht om haar algemene voorwaarden te verstrekken of beschikbaar te stellen aan consumenten indien er een overeenkomst op afstand wordt afgesloten.

3.2 Ieder bedrijf dat is aangesloten bij Betrouwbarewebsite.com stelt haar bedrijfsgegevens ter publicatie op deze website. Dit betreft het KvK-nummer (of ondernemingsnummer), het btw-nummer (indien beschikbaar), bedrijfsnaam, inschrijfadres, postadres, e-mailadres en eventueel het telefoonnummer.

3.3 Afwijkende bepalingen zullen schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 4: aanbiedingen

4.1 Alle aanbiedingen voor producten of diensten worden duidelijk en naar waarheid omschreven.

4.2 Afwijkingen dienen vermeld te worden op een duidelijke manier.

4.3 Aanbiedingen moeten informatie bevatten over rechten en plichten van een consument indien de consument het aanbod accepteert.

4.4 Bij ieder aanbod dient vermeld te worden: de prijs, betalingswijze, verzendkosten en overige voorwaarden welke van toepassing zijn.

Artikel 5: overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt tot stand nadat het bedrijf een elektronische bevestiging heeft gegeven.

5.2 Bedrijven dienen een overeenkomst op te stellen met daarin: kenmerken voor goederen of diensten, prijzen inclusief belastingen, leveringskosten, wijze van betaling, uitvoeren en leveren en informatie het herroepingsrecht.

5.3 Bedrijven mogen vragen naar de kredietwaardigheid van consumenten.

5.4 Bedrijven dienen algemene voorwaarden te overleggen aan consumenten.

5.5 Bedrijven dienen een garantietermijn te overleggen.

5.6 Indien van toepassing dienen bedrijven de duur van de overeenkomst te overleggen.

Artikel 6: herroepingsrecht

6.1 De wet Koop op Afstand stelt dat consumenten, gedurende een periode van 14 dagen nadat de producten geleverd zijn, de overeenkomst kunnen herroepen. Bij diensten gaat de termijn in op de dag als de diensten aangenomen zijn.

6.2 Als een bedrijf niet voldoet aan informatieverplichtingen geldt er een termijn van twaalf maanden. Voldoet een bedrijf nadien vooralsnog aan informatieverplichtingen? Dan geldt vanaf die dag een bedenktermijn van 14 dagen.

6.3 Bedrijven mogen geen kosten voor herroeping in rekening brengen. Wel mogen bedrijven ervoor kiezen dat consumenten de retourkosten zelf betalen.

6.4 In sommige gevallen is het herroepingsrecht uitgesloten. Dit is het geval wanneer producten op maat zijn gemaakt, producten zijn verworven via een openbare veiling, producten die onderhevig zijn aan de financiële markt waar de ondernemer geen invloed op heeft en dienstenovereenkomsten die al volledig zijn uitgevoerd of wanneer consumenten afstand doen van hun bedenktermijn. Ook verzegelde producten of producten met een beperkte houdbaarheidsdatum kunnen worden uitgesloten van het herroepingsrecht. Voorbeelden hiervan zijn etenswaren, maar ook alcoholische dranken.

Artikel 7: prijs

7.1 De tarieven van het aanbod worden tijdens de geldigheidsduur van een contract niet verhoogd, mits het btw-tarief wordt gewijzigd door de overheid.

7.2 De consument heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen tegen de dag dat de prijsverhoging ingaat.

7.3 De bedragen op onze website zijn vermeld exclusief btw. Een factuur wordt altijd weergegeven zowel exclusief als inclusief btw.

Artikel 8: bestelling

8.1 Bedrijven dienen een bestelling te leveren binnen 30 dagen, mits anders overeengekomen.

8.2 Bedrijven zullen de aanname en uitvoering met de grootste zorg behandelen.

8.3 Diensten of goederen worden geleverd middels een overeenkomst.

8.4 Levering van goederen of diensten vinden plaats op het afgesproken adres.

8.5 Het bedrijf zal het risico dragen als producten beschadigd raken tijdens transport, mits anders overeengekomen.

Artikel 9: betalingen

9.1 Ieder bedrijf geeft duidelijk aan op welke manier er betaald kan worden.

9.2 Consumenten dienen een bedrag binnen 14 dagen te voldoen na ontvangst van de goederen of na het verlenen van een dienst.

9.3 Indien er in termijnen kan worden betaald gelden de daarvoor opgestelde voorwaarden.

9.4 In het geval van wanbetaling van de consument kan het bedrijf kosten in rekening brengen voor het incasseren hiervan.

Artikel 10: klachten en geschillen

10.1 Consumenten kunnen een klacht indienen bij Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Unie.

10.2 Bedrijven dienen klachten van consumenten zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen, mits de situatie dit niet toelaat. De uiterlijke termijn is 14 dagen.

10.3 Consumenten zullen schriftelijk communiceren met bedrijven in het geval van klachten.

10.4 Indien er geen oplossing komt tussen consument en bedrijf kan een consument beroep doen op bemiddeling bij klachten. Hiervoor kan het klachtenformulier worden ingevuld op deze site.

10.5 Bemiddeling aanvragen kan via deze website, maar geldt alleen voor aangesloten websites.

10.6 Het bedrijf dient haar voorwaarden kenbaar te maken.

10.7 Kosten voor bemiddeling zijn voor rekening van het bedrijf / het aangesloten lid.

Artikel 11: levering

11.1 Goederen worden geleverd binnen een termijn van 30 dagen. Indien deze termijn niet haalbaar is zal een bedrijf een consument hiervan op de hoogte moeten stellen.

11.2 De consument kan een overeenkomst ontbinden indien de levering niet plaatsvindt binnen 30 dagen, mits anders afgesproken.

11.3 Deelleveringen zijn mogelijk zolang dit overlegd wordt met de consument.

11.4 Levering vindt plaats op het afgesproken adres.

11.5 Eventuele schade tijdens transport is voor rekening van het bedrijf / het aangesloten lid.

Artikel 12: lidmaatschap en gebruik keurmerk

12.1 Het keurmerk/de badge mag alleen worden gebruikt indien het betreffend bedrijf is aangesloten en gecertifieerd door Betrouwbarewebsite.com.

12.2 Voor het lidmaatschap zijn deze algemene voorwaarden en veiligheidseisen van toepassing.

12.3 Betrouwbarewebsite.com behoudt zich het recht om het lidmaatschap te beëindigen in het geval van aanhoudende klachten, het niet voldoen van de facturen, bij het niet naleven van de wetgeving, bij een faillissement of bij het beëindigen van de activiteiten.

12.4 Het bedrijf zal het keurmerk of de badge duidelijk plaatsen op de website. Er dient een link aangemaakt te worden naar het bedrijvenprofiel op deze website.

12.5 Er wordt een periodieke controle gedaan. Als leden wijzigingen doorvoeren op hun website, en niet meer voldoen aan de eisen, worden zij hierop aangesproken.

12.6 Bij onrechtmatig gebruik van het logo kan er een waarschuwing en boete worden opgelegd. Tevens wordt deze website dan vermeld op onze waarschuwingen-pagina.

12.7 Het logo mag pas getoond worden op de website van een lid als de website van het lid is goedgekeurd.

12.8 Iedereen die lid is van dit platform dient haar bedrijfsgegevens actueel te houden. Indien er een wijziging plaatsvindt kunnen leden dit doorgeven via het contactformulier op deze website.

12.9 Bedrijven mogen het keurmerk / de Betrouwbare Website Badge niet misbruiken.

12.10 Het lidmaatschap heeft een initiële duur van 12 maanden. Na deze periode wordt het lidmaatschap voor onbepaalde tijd verlengd mits het lid dit schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

12.11 Na het beëindigen van het lidmaatschap dient het (voormalige) lid de logo’s van zijn of haar website te verwijderen. Opgebouwde SEO-links zullen offline worden gezet door Betrouwbarewebsite.com. Tevens wordt het bedrijfsprofiel verwijderd van deze website.

Artikel 13: betaling voor lidmaatschap

13.1 Betaling van het verschuldigde bedrag kan worden betaald per bankoverschrijving, iDEAL, MisterCash/Bancontact of creditcard. Hiervoor ontvangen bedrijven een factuur. De betaaltermijn bedraagt 30 dagen.

13.2 Indien het lid de factuur niet binnen de termijn van 30 dagen betaalt is het lid in verzuim. Vanaf dit moment is het bedrijf wettelijke rente verschuldigd.

13.3 In het geval van liquidatie of faillissement is het bedrag onmiddellijk opeisbaar

13.4 Bedrijven gaan akkoord met een factuur dat wordt verzonden per e-mail. Het bedrijf garandeert dat het btw-nummer correct is en autoriseert Betrouwbarewebsite.com om dit te gebruiken voor btw-verlegde transacties.

13.5 Betrouwbarewebsite.com kan haar diensten opschorten indien het factuurbedrag niet binnen 30 dagen wordt voldaan.

Artikel 14: incassokosten

Indien een lid in gebreke is of verzuimd om verplichtingen na te komen worden alle kosten ter verkrijging van voldoening in rekening gebracht aan het lid.

Artikel 15: wijzigingen van de voorwaarden

Betrouwbarewebsite.com kan deze voorwaarden te allen tijde veranderen. Nieuwe algemene voorwaarden zullen worden gepubliceerd op deze website. Bij het niet accepteren van wijzigingen in de algemene voorwaarden door leden is Betrouwbarewebsite.com gerechtigd om het lidmaatschap te beëindigen.

Artikel 16: toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.